Tầm nhìn - Sứ mệnh Sen Đại Việt

THÔNG TIN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STTSẢN PHẨMNHÓM SẢN PHẨMSỐ CÔNG BỐNGÀY CÔNG BỐ
1Trà sen019/SDV/202101/09/2021
2Trà sen11/SDV/202213/10/2022
3Trà sen24/SDV/202211/11/2022
4Sản phẩm sơ chế17/SDV/202212/10/2022
5Sản phẩm sơ chế18/SDV/202212/10/2022
6Sản phẩm sơ chế14/SDV/202212/10/2022
7Sản phẩm sơ chế014/SDV/202121/06/2021
8Sản phẩm sơ chế006/SDV/202105/03/2021
9Sản phẩm sơ chế20/SDV/202220/06/2022
10Sản phẩm sơ chế23/SDV/202108/12/2021
11Sản phẩm sơ chế009/SDV/202121/05/2021
12Sản phẩm sơ chế017/SDV/202121/06/2021
13Sản phẩm sơ chế016/SDV/202121/06/2021
14Sản phẩm sơ chế010/SDV/202121/06/2021
15Sản phẩm sơ chế011/SDV/202121/06/2021
16Dòng sấy02/SDV/202214/06/2022
17Dòng sấy05/SDV/202208/03/2022
18Dòng sấy06/SDV/202208/03/2022
19Dòng sấy03/SDV/202214/06/2022
20Dòng sấy04/SDV/202208/03/2022
21Dòng sấy01/SDV/202214/06/2022
22Dòng sấy08/SDV/202208/03/2022
23Dòng sấy09/SDV/202208/03/2022
24Dòng sấy07/SDV/202214/06/2022
25Dòng sấy10/SDV/202208/03/2022
26Dòng sấy12/SDV/202227/04/2022
27Đóng lon15/SDV/202227/09/2022
28Đóng lon22/SDV/202209/09/2022
29Đông lạnh21/SDV/202209/09/2022
30Muối chua13/SDV/202213/10/2022
31Muối chua16/SDV/202213/10/2022
STT1
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMTrà sen
SỐ CÔNG BỐ019/SDV/2021
NGÀY CÔNG BỐ01/09/2021
STT2
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMTrà sen
SỐ CÔNG BỐ11/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ13/10/2022
STT3
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMTrà sen
SỐ CÔNG BỐ24/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ11/11/2022
STT4
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMSản phẩm sơ chế
SỐ CÔNG BỐ17/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ12/10/2022
STT5
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMSản phẩm sơ chế
SỐ CÔNG BỐ18/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ12/10/2022
STT6
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMSản phẩm sơ chế
SỐ CÔNG BỐ14/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ12/10/2022
STT7
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMSản phẩm sơ chế
SỐ CÔNG BỐ014/SDV/2021
NGÀY CÔNG BỐ21/06/2021
STT8
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMSản phẩm sơ chế
SỐ CÔNG BỐ006/SDV/2021
NGÀY CÔNG BỐ05/03/2021
STT9
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMSản phẩm sơ chế
SỐ CÔNG BỐ20/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ20/06/2022
STT10
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMSản phẩm sơ chế
SỐ CÔNG BỐ23/SDV/2021
NGÀY CÔNG BỐ08/12/2021
STT11
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMSản phẩm sơ chế
SỐ CÔNG BỐ009/SDV/2021
NGÀY CÔNG BỐ21/05/2021
STT12
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMSản phẩm sơ chế
SỐ CÔNG BỐ017/SDV/2021
NGÀY CÔNG BỐ21/06/2021
STT13
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMSản phẩm sơ chế
SỐ CÔNG BỐ016/SDV/2021
NGÀY CÔNG BỐ21/06/2021
STT14
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMSản phẩm sơ chế
SỐ CÔNG BỐ010/SDV/2021
NGÀY CÔNG BỐ21/06/2021
STT15
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMSản phẩm sơ chế
SỐ CÔNG BỐ011/SDV/2021
NGÀY CÔNG BỐ21/06/2021
STT16
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMDòng sấy
SỐ CÔNG BỐ02/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ14/06/2022
STT17
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMDòng sấy
SỐ CÔNG BỐ05/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ08/03/2022
STT18
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMDòng sấy
SỐ CÔNG BỐ06/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ08/03/2022
STT19
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMDòng sấy
SỐ CÔNG BỐ03/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ14/06/2022
STT20
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMDòng sấy
SỐ CÔNG BỐ04/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ08/03/2022
STT21
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMDòng sấy
SỐ CÔNG BỐ01/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ14/06/2022
STT22
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMDòng sấy
SỐ CÔNG BỐ08/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ08/03/2022
STT23
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMDòng sấy
SỐ CÔNG BỐ09/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ08/03/2022
STT24
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMDòng sấy
SỐ CÔNG BỐ07/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ14/06/2022
STT25
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMDòng sấy
SỐ CÔNG BỐ10/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ08/03/2022
STT26
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMDòng sấy
SỐ CÔNG BỐ12/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ27/04/2022
STT27
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMĐóng lon
SỐ CÔNG BỐ15/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ27/09/2022
STT28
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMĐóng lon
SỐ CÔNG BỐ22/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ09/09/2022
STT29
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMĐông lạnh
SỐ CÔNG BỐ21/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ09/09/2022
STT30
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMMuối chua
SỐ CÔNG BỐ13/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ13/10/2022
STT31
SẢN PHẨM
NHÓM SẢN PHẨMMuối chua
SỐ CÔNG BỐ16/SDV/2022
NGÀY CÔNG BỐ13/10/2022